JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U JU OŠ “KOVAČIĆI”

 

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 9. Pravilnika o radu JU „Kovačići “, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 i 31/21), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26171-5 od 13.09.2021. godine, Odluke Školskog odbora JU „Kovačići“broj:01-1-1067/21, od 14.10.2021.godine za pozicije u JU „Kovačići“raspisuje se:

 

KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto na određeno vrijeme okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

 

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU „Kovačići“ Sarajevo

Ulica: Zagrebačka br. 22a

www.oskovacici.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

Na određeno vrijeme od okončanja konkursne  procedure do konačnog rješenja radno-pravnog statusa radnika, a najkasnije  do 31.08.2022. godine za:

 1. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

Radna mjesta : redni brojevi 1.. ( nastavnik razredne nastave)

 • Poslovi radnog mjesta radnika navedenog pod a) redni broj 1 obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu( ”Službene novine Kantona Sarajevo” broj 30/18)

Radnici navedeni pod  a) redni broja 1  obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:

–           neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),

–           pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,

–           ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)

–           pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad,

–           ostali poslovi:

–           stručno usavršavanje,

–           rad u stručnim organima,

–           saradnja s roditeljima,

–           rad na pedagoškoj dokumentaciji,

–           rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,

–           dežurstvo,

–           konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),

–           vođenje stručnog aktiva,

–           rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,

–           rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,

–           priprema za izvođenje terenske nastave,

–           posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima,

–          ostali poslovi po nalogu direktora.

 

 

POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Uslovi za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1 su:

— VSS ili VŠS – profesor/nastavnik razredne nastave

– Nastavu iz ovog nastavnog predmeta mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje 3, odnosno 4 studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalauret/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka.

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 i 31/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i 28/21).

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

 1. a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i
 2. b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

MJESTO OBAVLJANJE RADA

Mjesto obavljanja rada radnika navedenih pod rednim brojem 1. je na adresi JU „Kovačići“ ,Zagrebačka br.22a,Sarajevo 71000

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme radnika navedenih za pozicije 1 se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika sa punom nastavnom normom/ radnim vremenom navedenih pod a) za pozicije 1,iznosi :

-nastavnik sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS ) – 1.165,00 KM;

– nastavnik-mentor sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS ) – 1.197,00 KM;

 

– nastavnik-savjetnik sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS )- 1.228,50 KM;

– nastavnik-viši savjetnik sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS ) – 1.291,50

KM;

– nastavnik sa završenom VŠS- 1.071,00 KM;

– nastavnik sa završenom VŠS, mentor – 1.102,50 KM;

– nastavnik sa završenom VŠS, savjetnik – 1.134,00 KM;

– nastavnik sa završenom VŠS, viši savjetnik – 1.197,00 KM.

Tačan iznos osnovne plaće utvrđuje se na osnovu stečenog zvanja i stepena stručne spreme nastavnika/radnika.

Osnovna plata nastavnika/radnika sa nepunom nastavnom normom odredit će se u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, srazmjerno vremenu provedenom na radu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 26.10.2021 godine.

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je: 033/615879.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: JU“Kovačići“, ulica Zagrebačka br.22a,Sarajevo sa naznakom:

„Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu i Pravilnikom o radu JU „Kovačići“ . Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
 2. a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
 3. b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 4. c) izvod iz matične knjige rođenih,
 5. d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 6. e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) Pavilnika i preliminarne odluke iz člana 25. st. (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;
 7. f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

 

 1. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)
 2. a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
 3. b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,
 4. c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,
 5. d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 6. e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca),
 7. f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika),
 8. g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,
 9. h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
 10. i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
 11. j) potvrda o posebnom priznaju UNSA,
 12. k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

– uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,

– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,

– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,

– uvjerenje o učešću u oružanim snagama,

– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,

– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;

– uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci)

 1. l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5), odnosno 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidati iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem mejla i/ili telefonskim putem biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubit će pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

Obavještenje o raspisanom ovom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ dana 16.10.2021. godine a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU „Kovačići “i putem službenog mejla škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet stranici škole u čitavom periodu roka prijave.

Comments are closed.