Pravilnici

PRAVILNICI

 

Pravilnik o radu JU OŠ „Kovačići“

Na osnovu člana 118. Zakona o radu („ Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („ Službene novine Federacije BiH“ br. 89/18), člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 23/17, 33/17, 34/19 i 34/20), člana 179. Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i  osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 36/20), u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17), po osnovu Poslovnika o radu, uz prethodne konsultacije i saglasnost predstavnika Sindikata JU „Kovačići “ Sarajevo,  Školski odbor na redovnoj sjednici održanoj dana 26. 11. 2020.  godine, usvaja

PRAVILNIK  O  RADU

JU OŠ „Kovačići “ SARAJEVO

(izmjene i dopune)

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.

 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  JU OŠ „Kovačići”

Ovim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem  tekstu: Pravilnik), u skladu sa Zakonom i drugim propisima, utvrđuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova koji se obavljaju na sistematizovanim radnim mjestima, posebnim uslovima koje radnik treba da ispunjava za obavljenje poslova na radnom mjestu, brojem izvršilaca koji se utvrđuje prema broju učenika i odjeljenja, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u JU OŠ ”Kovačići” Sarajevo (u daljem tekstu: Škola).

Tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  JU OŠ „Kovačići” možete preuzeti OVDJE.

Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  JU OŠ „Kovačići” možete preuzeti OVDJE.

 

Pravilnik o radu Produženog boravka

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.

 

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Elvir Kazazović donio je novi Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Ovim pravilnikom se reguliše način vrednovanja i ocjenjivanja učenika osnovnih i srednjih škola, načini provjeravanja njihovog znanja, vještina, sposobnosti i primjene stečenih znanja, kao i okvirni kalendar pisanih provjera znanja.

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.

 

 

Pravilnik o videonadzornom sistemu u JU OŠ „Kovačići“

Na osnovu člana 21.a. Zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine (,, Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 89/11) a u skladu sa Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala po predmetima za osnovne škole (,, Službene novine KS“ broj 16/07) Školski odbor JU OŠ ,,Kovačići“  dana  25. 02. 2019. godine,  donio je

PRAVILNIK O VIDEONADZORNOM SISTEMU

U JU OŠ “KOVAČIĆI”

Tekst Pravilnika možete preuzeti OVDJE.

 

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije u JU OŠ “Kovačići”

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.

 

Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom ponašanja u JU OŠ “Kovačići”

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.

Poslovnik o radu stručnih organa škole u JU OŠ “Kovačići”

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.

 

Pravilnici objavljeni u službenim novinama od strane Ministarstva za nauku i mlade Kantona Sarajevo

Pravilnicima možete pristupiti OVDJE.

 

Comments are closed.