OBAVJEŠTENJE: PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U SITUACIJAMA NASILJA

  • Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je dalo odobrenje i saglasnost za primjenu Protokola o postupanju škole u situacijama nasilja, kojeg su izradili članovi tima u čijem sastavu su: dva pedagoga, jedan direktor škole, jedan diplomirani pravnik i savjetnik iz Ministarstvu obrazovanja i nauke KS, broj: 11-04-38-7622/11 i dostavljen školama na primjenu. Isti je usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća JU OŠ „Kovačići“, 12.05.2011. godine.
  • Protokol sadrži smjernice i upute nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima, kako djelovati u slučaju nasilnog sukoba u školi.
  • S tim u vezi, opisan je redoslijed postupanja u sljedećim situacijama:
  • Postupanje škole u slučaju nasilnog sukoba među učenicima
  • Postupanje škole u slučaju zlostavljanja učenika
  • Postupanje škole u slučaju saznanja ili sumnje na nasilje u obitelji
  • Postupanje škole u slučaju nasilja prema učenicima od strane odrasle osobe u školi (profesora, roditelja, drugih zaposlenika, nepoznatih osoba)
  • Postupanje škole u slučaju nasilja prema zaposlenicima škole
  • Postupanje škole u slučaju nasilja odrasle osobe nad odraslom osobom u školi
  • U prilogu protokola su dva Evidentna lista ( Jedan popunjava osoba koja prijavljuje događaj, a drugi učesnici u događaju), koji se mogu preuzeti u stručnoj službi škole.

PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U SITUACIJAMA NASILJA MOŽETE POGLEDATI I PREUZETI OVDJE.

Comments are closed.