KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), odredbi  Pravilnika o radu JU OŠ „Kovačići““ Sarajevo, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21), Odluke Školskog odbora JU OŠ “Kovačići” broj: 03.2-257-1/21 od 27.07.2021. godine, Saglasnosti ministrice  za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj:11-30-26171-1 od 19.07.2021. godine za pozicije u  JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo, raspisuje se:

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih  radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

 

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU OŠ „Kovačići”

Ulica Zagrebačka br.22a,  71000 Sarajevo

www.oskovacici.edu.ba

 

NAZIV RADNIH MJESTA I NAZNAKA O TRAJANJU RADNOG ODNOSA

a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za:

 1. Nastavnika bosanskog jezika i književnosti,hrvatskog  jezika i književnosti,srpskog jezika I književnosti …… 1 izvršilac, 8 časova sedmično,;
 2. Nastavnik engleskog jezika … 1 izvršilac, 13 časova sedmično
 3. Nastavnik njemačkog jezika … 1 izvršilac, 5 časova sedmično
 4. Nastavnik građanskog obrazovanja … 1 izvršilac, 3 časa sedmično
 5. Nastavnik informatike … 1 izvršilac, 13 časova sedmično
 6. Nastavnik osnova tehnike … 1 izvršilac, 6 časova sedmično
 7. Nastavnik islamske vjeronauke … 1 izvršilac, 4 časa sedmično
 8. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
 9. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
 10. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
 11. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
 12. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
 13. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
 14. Pedagog škole … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
 15. Spremačica … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
 16. Spremačica … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
 17. Domar … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)
 18. Dnevni čuvar … 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

 

b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2022. godine za

1. Nastavnik muzičke/glazbene culture … 1 izvršilac, 15 časova sedmično

c) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08. 2022. Godine za

 1. Nastavnik razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma

 

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

 • Poslovi radnog mjesta radnika navedenog pod a) od rednog broja 1 do rednog broja 13 i pod b) redni broj 1 i pod c). redni broj 1.
 • obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole i Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu( ”Službene novine Kantona Sarajevo” broj 30/18)

Radnici navedeni pod pod  a) od rednog broja 1 do rednog broja 13 , pod b) redni broj 1 i pod c). redni broj 1  obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu kao što su:

–           neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),

–           pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,

–           ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)

–           pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad,

–           ostali poslovi:

–           stručno usavršavanje,

–           rad u stručnim organima,

–           saradnja s roditeljima,

–           rad na pedagoškoj dokumentaciji,

–           rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,

–           dežurstvo,

–           konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),

–           vođenje stručnog aktiva,

–           rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,

–           rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,

–           priprema za izvođenje terenske nastave,

–           posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima,

–          ostali poslovi po nalogu direktora.

 

Poslovi radnog mjesta radnika navedenih pod  a) redni brojevi 14  se  obavljaju .

 • Koncepcijsko – programski zadaci;
 • Programiranje, ostvarivanje i analiza odgojnog rada;
 • Pedagoška dokumentacija;
 • Stručni rad s nastavnicima i stručnim organima škole;
 • Rad s učenicima i učeničkim organizacijama;
 • Unapređenje nastave;
 • Saradnja s institucijama;
 • Saradnja s roditeljima;
 • Ispitivanje zrelosti djece za upis u školu;
 • Profesionalna orijentacija;
 • Istraživanje u praksi školskog pedagoga, psihologa, pedagoga/psihologa;
 • Personalni dosije učenika, pedagoški karton, koordinacija matrice;
 • Pedagoško-psihološka praksa studenata nastavnih fakulteta;
 • Pripremanje za rad i stručno usavršavanje;
 • Rad u stručnom timu za inkluzivnu podršku;
 • Rad na Godišnjem programu rada škole i planu razvoja škole, praćenje realizacije GPRŠ.

 

 • Poslovi radnog mjesta radnika navedenih pod a) redni brojevi 15 i 16

– je obavljanje poslova radi održavanja čistoće i urednosti  inventara i unutrašnjosti školske zgrade i školskog dvorišta i to:

–           čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova),

–           čišćenje dvorišta od otpadnog materijala i snijega,

–           održavanje zelenila u školi i izvan škole

–           dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija, opreme  i namještaja,

–           kurirski poslovi,

–           sarađuje sa domarom škole i čuvarima,

–           vođenje dnevne evidencije o izvršenim  radnim obavezama,

–           obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

 

Poslovi radnog mjesta radnika navedenih pod  a) redni brojevi 17  je  obavljanje poslova ovog radnog mjesta  zahtijevaju organizaciju, nadzor i obavljanje domaćinskih poslova u školi (sitne intervencije i opravke opreme i sredstava škole). Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju i nadzor radnika koji su zaposleni na poslovima održavanja higijene.

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 1. svakodnevno prati stanje u školskoj zgradi i opremi i o tome vodi pismenu zabilješku.
 2. ponedjeljkom detaljno pregleda cijelu školsku zgradu i evidentira sve uočene nedostatke,
 3. o uočenim nedostacima upoznaje sekretara i nudi konkretan prijedlog za otkalnjanje istog,
 4. odgovoran je za čistoću dvorišta,održava zelene površine, (daje prijedloge za poboljšanje i unapređenje zelenih površina u dvorištu škole)
 5. brine o čistoći i sipravnosti mašine za čišćenje sale,
 6. kurirski poslovi,
 7. radi umnožavanje na kopir aparatu
 8. vrši sitne popravke na vodovodnim, kanalizacionim, podnim, zidnim, krovnim i drugim površinama u vlasništvu škole,
 9. zastakljuje/popravlja; prozore, klupe, stolice i ostali namještaj,
 10. U vrijeme generalnog čišćenje škole kreči i boji zidne površine i stolariju, premazuje podne obloge,
 11. vrši popravku učila i ostalih nastavnih pomagala,
 12. brine o ispravnosti protivpožarnih aparata i hidranata /vodi pismenu evidenciju/
 13. kurirski poslovi
 14. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

 

Poslovi radnog mjesta radnika navedenih pod  a) redni brojevi 18  je obavljanjePoslovi ovog radnog mjesta zahtjevaju obavezno prisustvo na ulazu u školu, obilazak školskog dvorišta, sprečavanje eventualnih incidenata među učenicima i ilegalnog ulaska, krađa, nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka.

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 1. dok škola radi čuva školsku zgradu i imovinu škole
 2. u toku dana brine o sigurnosti učenika i uposlenika škole
 3. brine se o zatvaranju kapija i ulaza u školu u toku nastave i u noćnim satima
 4. osigurava slobodan pristup požarnom ulazu/izlazu u školu
 5. brine se o nesmetanoj funkcionalnost videonadzornog sistema
 6. u toku završetka druge smjene stara se o sigurnosti učenika i uposlenika koji napuštaju školu
 7. pregleda i uočava eventualne nedostatke na instalacijama vode, struje i grijanja
 8. nadzire sportsku salu u toku iznajmljivanja sportskim klubovima i rekreativcima
 9. nadzire učionice i prostorije škole koje se iznajmljuju edukativnim udruženjima
 10. po nalogu sekretara pomaže u određenim poslovima domaru škole i radnicama na održavanju čistoće,
 11. kurirski poslovi
 12. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole

 

POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 1 su:

(Preuzeto iz Nastavnog plana i programa za predmet Bosanski jezik i književnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost za osnovnu školu)

VSS – VII stepen stručne spreme, kao i lica sa završenim I, II ili III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom na nastavničkom fakultetu.

–           Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

–           Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

–           Profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti

–           Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika

–           Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih naroda

–           Profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika

–           Profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti

–           Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika

–           Profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH

–           Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

–           Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

–           Bakalaureat/Bachelor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika

–           Bakalaureat/Bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH

–           Profesor bosanskog jezika  i književnosti

–           Magistar bosanskog jezika  i književnosti

–           Bachelor bosanskog jezika  i književnosti

–           Bachelor bosanskog jezika  s književnošću i historije

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom  stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) od rednog broja 2 su:

(Preuzeto iz Nastavnog plana i programa za predmet Engleski jezik za osnovnu školu)

–           VSS – VII stepen stručne spreme, kao i lica sa završenim I, II ili III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom na nastavničkom fakultetu.

–           Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti – Završen I (prvi) ciklus (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor

–           Završen II (drugo) ciklus (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka.

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom  stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 3 su:

(Preuzeto iz Nastavnog plana i programa za predmet Njemački jezik za osnovnu školu)

1.Filozofski fakultet – njemački jezik (četverogodišnji studij),

2.Filozofski fakultet – njemački jezik (u dvojezičnoj grupi),

3. II ciklus bolonjsko visokoobrazovnog ciklusa  odgovarajućeg smjera

Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom  stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

.

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 4 su:

(Preuzeto iz Nastavnog plana i programa za predmet Građansko obrazovanje za osnovnu školu)

–  Nastavu predmeta Građansko obrazovanje u osnovnoj školi mogu izvoditi nastavnici/ce:

–  sa završenim najmanje VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom visokoobrazovnom procesu (društveno-humanističko usmjerenje) na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom grupom predmeta koji je obavezan proći stipendijski program stručnog usavršavanja za uže-stručnu oblast građanskog obrazovanja koji provodi CIVITAS Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava,

– sa završenim II, odnosno III ciklusom po bolonjskom visokoobrazovnom procesu (društveno-humanističko usmjerenje) na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom grupom predmeta koji je obavezan proći stipendijski program stručnog usavršavanja za uže-stručnu oblast građanskog obrazovanja koji provodi    VSS – VII stepen stručne spreme ili studij II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom

– Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom  stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 5 su:

(Preuzeto iz Nastavnog plana i programa za predmet Informatika za osnovnu školu)

Od IV do IX razreda nastavu informatike mogu izvoditi nastavnici koji imaju sljedeća stručna zvanja (redno mjesto određuje prioritet):

Profesor/Bakalaureat/bachelor – nastavnički smjer

–           Profesor informatike;

–           Profesor tehničkog odgoja i informatike;

–           Profesor matematike i informatike;

–           Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike;

–           Bakaleureat/bachelor matematike i informatike;

–           Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike;

–           Bakaleureat/bachelor fizike i informatike;

–           Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom;

–           Magistar – nastavnički smijer;

–           Magistar tehničkog odgoja i informatike;

–           Magistar računarstva i informatike;

–           Magistar matematike i informatike;

–           Magistar informatike i tehnike;

–           Magistar matematike, nastavnički smjer;

Profili i stručne spreme uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta;

–           Bakaleureat/bachelor softverskog inžinjerstva;

–           Diplomirani matematičar-informatičar;

–           Diplomirani informatičar,

–           Diplomirani inžinjer informatike i računarstva,

–           Diplomirani inženjer elektrotehnike;

–           Magistar softverskog inžinjerstva;

–           Magistar matematičkih nauka, smjer teorijska kompjutorska nauka

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radna mjesta navedeno pod a) redni brojevi 6 su:

(Preuzeto iz nastavnoih planova i programa za predmet Tehnička kultura i Osnove tehnike za osnovnu školu)

1.Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj i kultura življenja,

2.Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj, kultura življenja i informatika,

3.Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika -zvanje nastavnik tehničkog odgoja i informatike,

4.Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje profesor tehničkog odgoja i informatike (180 bodova),

5.Pedagoški fakultet- profesor tehničkog odgoja (240 bodova),

6.Profesor proizvodno – tehničkog obrazovanja;

7.Profesor politehničkog obrazovanja i odgoja;

8.Profesor tehničkog obrazovanja;

9.Nastavnik tehničkog obrazovanja;

10.Pedagoška akademija – grupa tehnički odgoj-informatika,

11.Nastavnički fakultet- nastavnik fizike, informatike sa tehničkim odgojem,

12.Viša pedagoška škola- nastavnik politehnike,

13.Pedagoško – tehnički fakultet- profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja.

– Pored navedenih uslova za vršenje poslova iz predmeta tehničke kulture mogu izvoditi i osobe sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u tajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/ Bachelor tehničkog odgoja/kulture, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra tehničkog odgoja i kulture življenja, Magistra tehničkog odgoja, Magistra tehničkog odgoja i informatike, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktora odgojnih nauka u kulturi življenja i tehničkom odgoju-metodika nastave tehničkog odgoja u osnovnoj školi.

Nastavu iz predmeta Tehnička kultura mogu izvoditi diplomirani mašinski inženjeri s položenom pedagoško-psihološko-metodičkom grupom predmeta

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 7 su:

(Preuzeto iz Nastavnog plana i programa za predmet Islamske  vjeronauke za osnovnu školu)

Završen jedan od islamskih fakulteta

-Fakultet islamskih nauka

-Islamski pedagoški fakultet

-Fakultet za islamske studije

-Islamski fakulteti u inozemstvu sa nostrificiranom diplomom uz položenu psihološko-pedagošku i didaktičko-metodičku grupu predmeta

Pod odgovarajućim zvanjima za ovu radnu poziciju podrazumijevaju se:

 1. profesor/bachelor islamskih nauka
 2. profesor/bachelor islamske teologije
 3. bachelor teologije
 4. diplomirani teolog
 5. profesor islamskih teoloških studija
 6. profesor
 7. profesor/bachelor islamske vjeronauke i religijskog odgoja
 8. profesor religijske pedagogije
 9. profesor islamske teologije
 10. diplomirani profesor islamske vjeronauke
 11. bakalaureat/bachelor islamske vjeronauke
 12. master/magistar islamske vjeronauke
 13. master/magistar religijske pedagogije
 14. master/magistar religijske edukacije
 15. master/magistarteolog, magistar islamskih nauka
 16. ostali srodni profili sa definiranih islamskih fakulteta

-Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 8,9,10,11,12, i 13 su:

— VSS ili VŠS – profesor/nastavnik razredne nastave

– Nastavu iz ovog nastavnog predmeta mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje 3, odnosno 4 studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalauret/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka.

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 14 su:
 • (Preuzeto Iz Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta JU OŠ Kovačići” i Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu)

VSS – VII stepen stručne spreme ( ili II stepen bolonjskog ciklusa za profil pedagoga ili pedagoga/psihologa),

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni brojevi 15 i 16 su:

(Preuzeto Iz Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta JU OŠ ”Kovačići“ i Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu)

-završena osnovna ili srednja škola

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 17 su:
 • (Preuzeto Iz Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta JU OŠ Kovačići” i Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu)
 • III stepen:stolar,bravar , moler

 

 • Uslovi za radno mjesto navedeno pod a) redni broj 18 su:

(Preuzeto iz Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ ”Kovačići“ ” Sarajevo)

 • SSS treći ili četvrti stepen stručne spreme
 • položen ispit iz protivpožarne zaštite

 

 • Uslovi za radna mjesta navedena pod b) redni broj 1 su:

Nastavu predmeta Muzička/Glazbena kultura- Skupno muziciranje od 5 do 9 razreda mogu izvoditi :

 1. Muzička akademija, Profesor teoretskih muzičkih predmeta – VII stepen (po starom sistemu) ili druge visokoškolske umjetničke muzičke institucije sa odgovarajućim odsjecima,

2.Muzička akademija, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju– Bakalaureat/Bachelor muzičke teorije i pedagogije, najmanje u četverogodišnjem trajanju, 240 ECTS (po Bolonjskom procesu),

3.Muzička akademija, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju – Magistar muzičke teorije i pedagogije, 300 – ECT (po Bolonjskom procesu),

4.profesori Muzičke kulture i teoretsko-muzičkih predmeta(po starom) –Nastavnički fakultet,

5.nastavnik Muzičkog odgoja/kulture -VŠS- (po starom) Nastavnički fakultet

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

 • Uslovi za radna mjesta navedena pod c) redni brojevi 1 su:
 • — VSS ili VŠS – profesor/nastavnik razredne nastave

– Nastavu iz ovog nastavnog predmeta mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje 3, odnosno 4 studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalauret/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem magistra za određenu oblast odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktor nauka.

–           Lica sa završenim I ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa i višom i srednjom stručnom spremom, koja su na dan 16.06.2017. ispunjavali uslove stručne spreme za zasnivanje radnog odnosa u školama na poslovima nastavnika, do 01.09.2021. godine mogu konkurisati za prijem u škole i biti primljeni na te poslove.

 

PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan članom 16. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21) (u daljem tekstu: Pravilnik), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj  primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20,28/21).

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i

b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) Pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.

 

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada radnika  je na adresi JU OŠ „Kovačići”  ulica  Zagrebačka br.22a, 71000 Sarajevo.

 

RADNO VRIJEME

Za radnike radnike navedenog pod  a) od rednog broja 1 do rednog broja 13 i pod b) redni broj 1,pod c) redni broj 1 se ostvaruje zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini i traje u skladu sa dužinom radnog vremena utvrđenog prijavom na obvezno osiguranje,  Godišnjim programom rada škole ,Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu radnika pod a)  redni broj 14,15,16, 17 i 18 je: 8 sati dnevno- po rasporedu u smjenama (I ili II smjena) u skladu sa Godišnjim programom rada škole.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika sa punim radnim vremenom/punom nastavnom normom :

 • pod a) od rednog broja 1 do rednog broja 14 i pod b) redni broj 1 i c) .redni broj  1  iznosi
 • 1071,00 KM, 1102,50 KM, 1134,00 KM, 1165,50 KM, 1197,00 KM, 1228,50 KM ili 1291,50 KM i zavisi od zvanja i stepena stručne spreme radnika.
 • pod a) za redne brojeve 15 i 16 iznosi 645,75 KM
 • pod a).17 iznosi 828,00 KM
 • pod a).18 iznosi 693,00 KM

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama ” Dnevni avaz” i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je  srijeda 11.08.2021.godine.

 

TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033 615 879.

 

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu :

JU OŠ „Kovačići”“, ulica Zagrebačka 22a,  71000 Sarajevo – sa naznakom „Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Za zasnivanje radnog odnosa, pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Kovačići“ Sarajevo“.

 

 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,

b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

c) izvod iz matične knjige rođenih,

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) Pavilnika i preliminarne odluke iz člana 25. stav (2) Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;

f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Kovačići“ objavljenim na službenoj internet stranici škole oskovacici.edu.ba

 

 1. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi,

c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca),

f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme  (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika),

g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,

h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

j) potvrda o posebnom priznaju UNSA,

k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

–           uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

–           rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i  uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,

–           dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,

–           rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,

–           uvjerenje o učešću u oružanim snagama,

–           uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,

–           rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta;

l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo.

 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

 

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

 

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5), odnosno iz član 26. stav (6) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

 

Kandidati iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika će elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na javni konkurs  biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a kandidati  koji bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubit  pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

 

Obavještenje o raspisanom ovom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama ”Dnevni avaz” dana 01.08.2021. godine a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Kovačići“  i putem službenog e-maila škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na  internet stranicama u čitavom periodu roka prijave (www.mo.ks.gov.ba i www.szks.ba).

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave  obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu ”Dnevni avaz” i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 11.08.2021. godine.

 

 

 

 

 

Comments are closed.