OBAVJEŠTENJE O IZBORU DIREKTORA

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i 103. Pravila škole, Školski JU OŠ “Kovačići” Sarajevo, na sjednici održanoj dana 18.01.2024. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju vršioca dužnosti direktora škole

JU OŠ “Kovačići” Sarajevo

I

Za vršioca dužnosti direktora JU OŠ “Kovačići” Sarajevo imenuje se SIJERČIĆ FAHRETA, magistar menadžmenta u edukaciji do okončanja procedure za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole JU OŠ “Kovačići” Sarajevo, a najduže na period do 6 /šest/ mjeseci od dana imenovanja.

II

Imenovanje iz tačke I ove odluke vrši se sa danom 29.01.2024. godine, a najduže do 29.č07.2024. godine.

III

Vršilac dužnosti direktora škole ima sva prava i obaveze direktora škole utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, i 33/21). Prava iz randog odnosa imenovane miruju.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

S obzirom da je direktorici škole Pejak Nađi istekao drugi mandat od 4 godine na koji je bila imenovana na funkciju direktora JU OŠ “Kovačići” Sarajevo, a procedura za izbor i imenovanje novog direktora još nije okončana, Školski odbor škole je u cilju nesmetanog rada i funkcionisanja škole do okončanja procedure, imenuje Sijerčić Fahretu – magistra menadžmenta u edukaciji za vršioca dužnosti direktora škole.

Na osnovu izloženog donesena je odluka kao u dispozitivu.

mr.sci.Sakiba Mehanović

Predsjednica školskog odbora

Skeniranim odlukama možete pristupiti OVDJE.

Comments are closed.