Vijeće roditelja

PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2023/24. GODINI

 

Razred i odjeljenje Ime i prezime predstavnika VR
1-1 Jasmina Karadža-Komić
1-2 Amra Pita
1-3 Elma Vreto
1-4 Adnan Ovčina
2-1 Maja Tuzlak
2-2 Lejla Hodžić
2-3 Marisela Kadić
3-1 Edin Šećerbegović
3-2 Nermana Pešikan
3-3 Naida Hubanić
3-4 Sabina Dacić Lepara
4-1 Azra Hodžić-Čavkić
4-2 Senada Mehinović
4-3 Amela Džubur Alić
5-1 Nedžad Beširević
5-2 Alma Kalauzović
6-1 Salko Mahmutović
6-2 Dijana Brozek
6-3 Adem Lisičić
7-1 Džanela Jahić
7-2 Nerma Bavčić
7-3 Enisa Hajradinović
8-1 Almasa Kruščica
8-2 Maja Šehović
8-3 Manela Džinić
9-1 Mirela Miljuš
9-2 Emina Hodžić
9-3 Denis Simić

ZNAČAJNE AKTIVNOSTI VIJEĆA RODITELJA

 • Do sada smo se bavili ovim temama:
 • Disciplina u školi
 • Postignuća u uspjehu učenja i vladanja
 • Upoznavanje roditelja sa postignućima na mnogobrojnim takmičenjima na svim nivoima počev od školskog, općinskog, kantonalnog do državnog
 • Upoznavanje roditelja sa dobrom saradnjom između škole i PA koja se manifestovala u asistiranju studenata i pružanju pomoći našim učiteljima u čija odjeljenja su uključena djeca sa posebnim potrebama
 • Predavanja od strane stručnjaka Cvjetina Marića o temi „Uzroci i posljedice opojnih sredstava“
 • Realizacija projekta „Pomoć djeci sa posebnim potrebama“ u koji  su bili uključeni defektolog, surdoaudiolog, logoped, pedagog škole i mr. Vasilija Veljković iz NV „Duga“
 • Prezentiranje projekta o zdravoj ishrani pod nazivom „Ono sam što jedem“, pod vodstvom pedagoga i tima učitelja
 • Upoznavanje sa članovima Vijeća učenika
 • Formiranje timova podrške u radu škole : „Tim za praćenje implementacije Akcionog plana maloljetničke delinkvencije“, „Tim za podršku inkluzivnom obrazovanju“, „Praćenje i promovisanje zdravog života djece“, „Animiranje roditelja za učešće u životu škole“, „Kulturno  i javno djelovanje škole“, „Promocija rada škole“
 • Pojačane mjere bezbjednosti učenika
 • Uključivanje roditelja u rad kreativnih radionica
 • Učešće u projektu „Jačanje uloge školskih organa u zaštiti prava djece“
 • Pomoć učenicima slabijeg materijalnog statusa
 • Upoznavanje članova Vijeća roditelja sa organizacijom prevoza učenika sa područja Vraca i Kovačića
 • Uspostavljanja saradnje sa Udruženjem Vijeća roditelja Kantona Sarajevo i Centrom civilnih inicijativa
 • Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća roditelja
 • Izbor direktora u školama Kantona Sarajevo – razmatranje različitih inicijativa
 • Članovi Vijeća roditelja su uzeli učešće u projektu „Razvoj inkluzivne prakse u osnovnim školama“
 • Razmatranje DRAFT verzije Statuta UVR KS
 • Informacija o formiranju Skupštine Udruženja Vijeća roditelja osnovnih škola Kantona Sarajevo
 • Dopis upućen Općini Novo Sarajevo u cilju postavljanju šahtova u blizini škole
 • Dopis upućen Općini Novo Sarajevu u cilju animacije postavljanja ležećih policajaca u blizini škole
 • Dio Komisije za izbor učenika generacije
 • Organizacija prodajnog bazara – sredstva namijenjena za kupovinu školskog razglasa
 • U okviru projekta „Mi smo OK“, realizovana su radionice za roditelje (članovi Vijeća roditelja i roditelji djece koja ispoljavaju neprihvatljive oblike ponašanja) u cilju promovisanja aktivnog roditeljstva. Educirani su o potrebi i načinu uspostavljanja kvalitetne komunikacije u porodici koja će biti temelj povjerenja i identifikacije problema bilo koje vrste u početnoj fazi.
 • Tema:
  „Kontrola emocija“
 • Predstavnici MUP-a Općine Novo Sarajevo prisustvovali su sastanku Vijeća roditelja i pružili roditeljima informacije i upute kako djelovati u situacijama kada bi se njihovo dijete našlo u ulozi žrtve nasilja. Predstavnici Vijeća roditelja su iste informacije prenije na roditeljskim sastancima ostalim roditeljima

Comments are closed.